PIFE logo

Województwo Śląskie zaprasza do udziału w konkursie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), między innymi w Sosnowcu. PIFE są punktami dla każdego, kto chce otrzymać m.in. informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, realizacji, rozliczeniu i kontroli projektów z Funduszy Europejskich. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich pracujący w PIFE udzielają informacji o wszystkich programach operacyjnych. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania wniosków upływa 23 stycznia 2015 r.

 

 

 • Celem konkursu jest zapewnienie świadczenia usług informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich, poprzez wyłonienie podmiotu / podmiotów, któremu / ym Województwo powierzy prowadzenie w podregionie we wskazanej miejscowości Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
 • W województwie śląskim konkurs dotyczy uruchomienia 4 Punktów Informacyjnych, obejmujących działaniem następujące podregiony:
  • podregion bielski obejmujący swoim działaniem powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Bielsku-Białej;
  • podregion częstochowski obejmujący swoim działaniem powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto Częstochowa, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Częstochowie;
  • podregion rybnicki obejmujący swoim działaniem powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Rybniku;
  • podregion sosnowiecki obejmujący swoim działaniem powiaty: zawierciański, będziński, miasta: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Sosnowcu;
 • Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2014 r. do 23 stycznia 2015 r.
 • Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich obejmuje przede wszystkim:
  • informowanie o możliwościach pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla wszystkich osób / instytucji zainteresowanych,
  • udzielanie informacji na etapie ubiegania się o dotację, realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich,
  • informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
  • udzielanie informacji o Funduszach Europejskich podczas indywidualnych konsultacji u klienta,
  • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń warsztatów,
  • organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych,
  • przekazywanie aktualności o działaniach LPI oraz aktualnych danych kontaktowych do GPI,
  • dystrybucję i magazynowanie materiałów informacyjnych,
  • współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji działań,
  • współpracę z innymi sieciami informacyjnymi o Funduszach Europejskich,
  • uczestnictwo w imprezach regionalnych organizowanych w podregionie,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Organizatora, MIiR, Centrum Projektów Europejskich.
 • Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa.
 • Pula środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie jednego Lokalnego Punktu Informacyjnego do końca 2015 r. wynosi maksymalnie 326 980,00 zł.
 • O dotację mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach udzielania dotacji.
 • Formularz Wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, zwany dalej „wnioskiem”, należy złożyć osobiście, bądź wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

w terminie do 23 stycznia 2015 r.

 • Za datę wpływu uznawana jest data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Organizatora.7
 • Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mają możliwość przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu, w oparciu o Zasady udzielania dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie śląskim, stanowiące załącznik do Uchwały nr IV/57/7/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Ogłoszenie o konkursie oraz formularz wniosku o przyznanie dotacji do pobrania tutaj: http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1418992650&art=1&id_m=&kat=&katrodzic