2017 be inclusive istock 517976898

Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs #BeInclusive EU Sport Awards. Jego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież.Do akcji może dołączyć każda instytucja – publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości.

Zgłoszone projekty będą ocenianie pod kątem powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności.
Przedstawiciele trzech zwycięskich instytucji zostaną zaproszeni do Brukseli na ceremonię, podczas której otrzymają nagrodę 10 000 euro oraz będą mieli szansę zaprezentowania swoich projektów szerszej publiczności.
KE zachęca wszystkich do dołączenia do konkursu i inspirowania innych do tego, jak integrować społeczności zróżnicowane pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy też zamożności.

Aby wziąć udział w konkursie:
1. Wypełnij ankietę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/beinclusive-submission-form.
2. Opisz w niej to, jak zwalczasz wykluczenie społeczne w swoim środowisku poprzez sport.
3. Dołącz opis swojego projektu (maksymalnie 3 strony), uwzględniając misję #BeInclusive EU Sport Awards – powtarzalność, innowacyjność, efektywność. Dołącz zdjęcia bądź krótkie filmiki.
4. Ankieta oraz opis powinny być sporządzone w języku angielskim.
5. Zgłoszenia można przesyłać od 15 czerwca do 15 września.

Jury będzie oceniało to, jak wykorzystanie sportu w projektach wpłynęło na integrację lokalnej społeczności oraz na jej otwartość na innych.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en