pieniądze euro

Szanowni Państwo,

Przypominamy wszystkim Instytucjom obowiązanym, mającym siedzibę na terenie Miasta Sosnowca, o konieczności stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z jej nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Fundacje i stowarzyszenia stają się Instytucją obowiązaną po spełnieniu warunków, a więc po przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce w kwocie przekraczającej 10.000 euro – bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Uzyskanie statusu Instytucji obowiązanej nakłada na taką fundację lub stowarzyszenie szereg obowiązków:

 1. wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie (art. 6 Ustawy),
 2. wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w Ustawie – w przypadku Instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający (art. 7 Ustawy),
 3. wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za nadzór nad zapewnieniem zgodności działalności Instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz Instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu Instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art.90 (art. 8 Ustawy),
 4. wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie w ramach zadań kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz pracownika, o których mowa w art. 6 i art. 8 Ustawy – w instytucji prowadzącej działalność jednoosobowo (art. 9 Ustawy),
 5. przygotowanie procedury zarządzania ryzykiem obejmującej identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń, sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka oraz aktualizacja sporządzonej oceny ryzyka nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27 Ustawy),
 6. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 39 i art. 41 Ustawy),
 7. rozpoznanie i ocena ryzyka (art. 33 Ustawy),
 8. stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach niższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 42 Ustawy) lub wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44, art. 44a-44e i art. 46 Ustawy),
 9. dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3 Ustawy),
 10. prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3 Ustawy),
 11. podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 Ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, skomplikowanej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 12. przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów i ewidencji m.in. potwierdzających przeprowadzone transakcje (art. 49 Ustawy),
 13. wprowadzenie „wewnętrznej procedury Instytucji obowiązanej” w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz jej bieżąca weryfikacja i aktualizacja (art. 50 Ustawy),
 14. zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych (art. 52 Ustawy),
 15. opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 53 Ustawy),
 16. zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych (i ich aktualizacja) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (art. 58-61 i art. 60a Ustawy),
 17. gromadzenie i przekazywanie informacji o transakcjach (art. 72, 74, 86 i 89-90 Ustawy),
 18. wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w Ustawie (Rozdział 8 Ustawy),
 19. stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w Ustawie (art. 117, 118, 119 i 120 Ustawy).

Poniżej znajduje się oświadczenie stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 550 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie: ustalenia procedury przeprowadzania kontroli w stowarzyszeniach i fundacjach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia i dostarczenie go do dnia 30 listopada 2021r. do siedziby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w formie papierowej lub elektronicznej.

Oświadczenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy 2021