na strone

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że Prezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450, ze zm.), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Wobec powyższego, prosimy o wytypowanie, z uwzględnieniem ww. wymogów, osoby/osób zainteresowanej/nych uczestnictwem w posiedzeniu komisji konkursowej.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: pm.wwo@um.sosnowiec.pl.

Wniosek

Klauzula informacyjna RODO