Tarcza, cel, strzałki

Regulacje dotyczące zasad działania organizacji sportowych budzą wiele wątpliwości. Mimo że organizacje sportowe to jedna z większych grup w polskim III sektorze, to jednak przepisy dotyczące ich funkcjonowania nie są jednoznaczne, a ich stosowanie w praktyce bywa trudne. Dotyczy to również tworzenia związków sportowych. Czy mogą tworzyć je fundacje? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Poniżej prezentujemy stanowisko resortu.

Zobacz pełną treść stanowiska przesłanego do ngo.pl przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu >>>

Zobacz pytania, które zostało wysłane do Ministerstwa >>>

Ważnym elementem aktywności sportowej jest współzawodnictwo. Realizowane jest ono m.in. w ramach związków sportowych. Kluby sportowe tworzą związki, żeby w określony sposób zorganizować “rozgrywki”, określić ich zasady, terminarz etc. O związkach sportowych mówi ustawa o sporcie w artykule 6.

Czy klubem sportowym, który w myśl wskazanego wyżej art. 6 może tworzyć związek, jest klub działający w formie fundacji? Oto jak widzi to zagadnienie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Stanowisko Ministerstwa Kultury [wybrane fragmenty]
W pierwszej kolejności mając na uwadze przywołane pojęcie klubu sportowego należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, dalej: ustawa o sporcie) klub sportowy działa jako osoba prawna. Natomiast stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

Przepisy ustawy o sporcie nie ograniczają zatem formy prawnej działania klubu sportowego, a wymagają jedynie by był to podmiot posiadający osobowość prawną. Przedmiotowe uregulowania koncentrują się natomiast na określeniu funkcji klubu sportowego i zakresu jego działalności, tj. działalności sportowej.

Powyższe potwierdza również treść art. 8 ust. 2 ustawy o sporcie, zgodnie z którym, klub sportowy będący członkiem polskiego związku sportowego uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek. Adresatem tego obowiązku są wyłącznie kluby będące członkami polskich związków sportowych, jednak wymóg ten podkreśla podstawą cechę każdego klubu sportowego jaką powinna być zdolność i gotowość do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Co do związków sportowych to z kolei przepis art. 6 ust. 1 ustawy o sporcie przewiduje, że kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3 mogą tworzyć związki sportowe. Przy czym stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie, związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Zgodnie natomiast z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261, dalej: ustawa Prawo o stowarzyszeniach), stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

Przywołana w pytaniach fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167, dalej: ustawa o fundacjach). Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 7 ust 1 ustawy o fundacjach) oraz fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach).

Powyższe wskazuje zatem, że o ile fundacja mając osobowość prawną jest także zdolna do prowadzenia działalności sportowej (np. poprzez odpowiednie wskazanie w statucie), w tym również do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym może ona być klubem sportowym oraz jednym z trzech członków założycieli związku sportowego.

Jak wskazano klub sportowy nie jest odrębną formą prawną, a jedynie wskazaniem funkcji danego podmiotu. Stąd uznać należy, że w przypadku założenia związku sportowego w formie związku stowarzyszeń w przepisach ustawy o sporcie nie została określona (ograniczona) forma prawna członków założycieli.

W konsekwencji, klub sportowy działający w formie fundacji może być jednym z trzech członków założycieli związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia.

Przepisy ustawy o sporcie jednolicie w art. 6 ust. 1 tej ustawy ustaliły minimalny krąg założycieli związku sportowego odnosząc go także na poziomie trzech klubów sportowych także wobec stowarzyszenia. Uregulowania ustawy o sporcie w tym zakresie stanowią lex spaecialis w stosunku do norm zawartych w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Źródło: ngo.pl