z czego skada si sprawozdanie finansowe 1

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2020 r. sprawozdania sporządza się i podpisuje ELEKTRONICZNIE. Opisujemy krok po kroku, jak można to zrobić, tym razem koncentrując się na organizacjach pozarządowych z działalnością gospodarczą.

Sprawozdania organizacji – najważniejsze informacje

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

Podpisy

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.

Terminy

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:

Sporządzenie i podpisywanie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 31 marca 2020 r.
Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 30 czerwca 2020 r.
Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do Krajowego Rejestru Sądowego – w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2019 – do 15 lipca 2020 r.

źródło ngo.pl