Zostaw swój 1% w Sosnowcu

Jak co roku resort finansów zbiera informacje o zasadach przekazywania 1% w rozliczeniach podatkowych.

Jak przekazać 1% podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2022 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2020 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Zasady przekazywania 1% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:

  • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

 po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Przekazywanie 1% podatku należnego w stanie epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19

PIT
Jeżeli do końca marca 2022 roku nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi również w przypadku, gdy Twój wniosek wyrażony w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż:

  • do końca maja 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w zeznaniu rocznym
  • do końca czerwca 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w korekcie zeznania
  • do końca maja 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w oświadczeniu PIT-OP.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Jeżeli do końca stycznia 2022 roku nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi również w przypadku gdy Twój wniosek wyrażony w zeznaniu lub korekcie zeznania zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż

  • do końca marca 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w zeznaniu
  • do końca kwietnia 2022 roku – w przypadku wniosku wyrażonego w korekcie zeznania.

 

Informacje o rozpoczęciu sezonu rozliczeń, terminach rozliczeń i usłudze Twój e-PIT

Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br.

W tym roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniają Polakom usługę Twój e-PIT. Jest ona skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. W usłudze będzie też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

TERMINY

Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r. Zeznanie PIT-36 za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.

Źródło: ngo.pl