logo nfosigw

 

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE” – Inkubator Wniosków LIFE.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE”. – Inkubator wniosków LIFE.

 Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE w:

– Podprogramie na rzecz środowiska

– Podprogramie na rzecz klimatu

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski w naborze ciągłym składać można od dnia 27.05.2020 r. do 18.06.2020 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,
oraz przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;
wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu w wysokości określonej w Ust 7.2. pkt 10 Programu Priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”:
– dla wniosków składanych w ramach Podprogramu LIFE na rzecz klimatu w czterech następujących transzach: 25% kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą, 25% kwoty dotacji po złożeniu pełnego wniosku LIFE, 25% kwoty dotacji po uzyskaniu minimalnej oceny dopuszczającej w ocenie KE, 25% kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE
– dla wniosków składanych w ramach Podprogramu LIFE na rzecz środowiska w pięciu następujących transzach: 20% kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą, 20% kwoty dotacji po złożeniu fiszki projektowej LIFE do KE, 20% kwoty dotacji po zaproszeniu KE do przedłożenia pełnego wniosku LIFE, 20% kwoty dotacji po uzyskaniu minimalnej oceny dopuszczającej w ocenie KE, 20% kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE;
warunkiem udzielenia dofinansowania w ramach Inkubatora wniosków LIFE jest brak możliwości pozyskania (w tym odmowa dofinansowania) środków na ten sam cel z innych źródeł publicznych
w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. W zakresie dofinansowania w ramach Inkubatora wniosków LIFE, jeśli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Informacja o koordynatorze naboru wraz z nr telefonu

Koordynator naboru: Pani Anna Dmitruk-Wawrzynowska, nr tel.: 22 45 90 402