INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH MIASTA SOSNOWCA

Działając w imieniu Prezydenta Miasta Sosnowca, informuję, że stypendia sportowe na 2021 rok będą przyznawane według nowych zasad, które zostały określone w Regulaminie przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca (DZ. URZ. WOJ. SLA z 2020 roku poz. 6483).

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku:

• O stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Sosnowca będą mogli ubiegać się sosnowiczanie rywalizujący w e-sporcie.

• Wyniki sportowe będą rozpatrywane w odniesieniu do dyscyplin, w których zostały osiągnięte (dotychczas wyniki analizowano w oparciu o kryterium konkurencji sportowych wyodrębnionych w ramach danej dyscypliny).

Osoby niepełnosprawne legitymujące się wynikami sportowymi osiągniętymi w mistrzostwach Polski, które nie były organizowane przez polski związek sportowy lub w mistrzostwach świata albo mistrzostwach Europy, na które polski związek sportowy nie powoływał kadry narodowej, mogą ubiegać się o stypendium pod warunkiem potwierdzenia przez polski związek sportowy, że nie organizuje mistrzostw Polski lub nie powołuje kadry narodowej na mistrzostwa świata/Europy.

• Z uwagi na odwołanie w 2020 roku w związku z pandemią wielu zawodów sportowych sosnowiczanie będą mogli uzyskać stypendium na 2021 rok za wynik sportowy osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem jest uznanie przez organizatora współzawodnictwa, że wynik osiągnięty w 2019 roku jest aktualny i obowiązujący w 2020 roku z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia analogicznych zawodów w 2020 roku. Powyższe musi być potwierdzone pisemnie przez właściwy podmiot.

• Wnioski o przyznanie stypendiów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) w terminie od 2 do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym kandydaci do stypendium osiągnęli wyniki sportowe. 

• Stypendia będą przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcynie wcześniej niż od 1 marca danego roku kalendarzowego.

• Zmieniła się wysokość miesięcznych transz stypendiów.

 Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią nowego Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca (https://www.mosir.sosnowiec.pl/bip/stypendia-sportowe.html).

Szczegółowych informacji na temat Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca udziela Zespół do Spraw Stypendiów i Nagród Sportowych (Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu): Pani Marta Cupiał (tel. 504 432 591) oraz Pani Krystyna Turek (tel. 512 999 069).

Informacja ws. Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca