Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs małych grantów na wsparcie działań związanych z łagodzeniem skutków wojny w Ukrainie.

Celem konkursu na małe granty jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy i mieszkających w krajach V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), wzmocnienie zdolności władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które świadczą niezbędną pomoc w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz złagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych.

Wnioski można składać do 1 maja br. 

 • Aplikować mogą instytucje podmioty zarejestrowane w każdym z 4 krajów członków Funduszu: np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, instytucje ochrony zdrowia, domy dziecka, organizacje pozarządowe. Nie mogą aplikować osoby fizyczne (mieszkańcy indywidualnie) oraz jednostki administracji rządowej.
 • Partnerstwo z podmiotami z innych krajów nie jest wymagane.
 • Pierwszeństwo dla projektów z budżetem do 20 tys. Euro.
 • Projekty muszą się skończyć do końca 2022 roku.
 • Projekty składa się on line w systemie dostępnym na stronie: https://my.visegradfund.org/Account/Login
 • Projekt może być dofinansowany do 100% budżetu, niemniej jednak ile widziane jest współfinansowanie.
 • Granty są płatne w transzach – minimalnie w dwóch na projekt, ale Fundusz rezerwuje sobie prawo decydowania finalnie o ilości transz i ich wysokościach. 20% środków będzie przelane po akceptacji przez Fundusz Raportu końcowego i Raportu Finansowego.

Obszary wsparcia:

 • Usługi i pomoc społeczna i psychologiczna (w tym pomoc medialna, pomoc zastępcza, budowanie zdolności do pracy socjalnej, rozwój infrastruktury społecznej itp.
 • Edukacja i szkolenia (zapewnienie miejsc w przedszkolach i szkołach, integracja dzieci, osób starszych i grup szczególnie wrażliwych, kursy językowe i szkolenia w zakresie innych odpowiednich umiejętności itp.).
 • Zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, sport i inne odpowiednie zajęcia).
 • Zatrudnienie (szkolenia i kursy zawodowe dla poszczególnych zawodów i branż, wsparcie w poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy.
 • poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, mniejszości, rodzin wielodzietnych.
 •  Inne działania istotne w warunkach lokalnych.

Szczegółowe informacje w języku angielskim znajdują się pod linkiem:

https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/