zielone tło, aktówka

Czy NGO, będące pracodawcą, jest obowiązane płacić także składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

W obecnym stanie prawnym NGO nie podlegają temu obowiązkowi.

Na podstawie art.9 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z 13 lipca 2006 r. każdy pracodawca prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany opłacać składki za pracowników na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podstawa jego wymiaru wynosi 0,1% i liczona od wynagrodzeń brutto.

Pracodawcą jest organizacja zatrudniająca osobę fizyczna min na podstawie stosunku pracy lub umowy zlecenia o ile z tytułu zatrudnienia podlega ona obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Jednak na podstawie art.2 ust 2. przywołanej ustawy obowiązek ten nie dotyczy osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Oznacza to, że fundacje i stowarzyszenia, będące pracodawcami, wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń i fundacji nie podlegają temu obowiązkowi na podstawie art. 9 przywołanej ustawy.

Fundacje i stowarzyszenia wpisane także do rejestru przedsiębiorców nie podlegają temu obowiązkowi na podstawie art.2 ust.2 przywołanej ustawy.