Serdecznie informujemy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Klub”.

  • Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
  • W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się małe i średnie kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat 18.
  • Kluby muszą prowadzić zarejestrowaną działalność od minimum 3 lat przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie – wymagany jest wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu oraz informacja o wysokości dotacji otrzymanej ze środków publicznych na zadania statutowe w  2022 roku (nie może być wyższa niż 200 tys. złotych).
  • W ramach programu „Klub” operator, którym jest Krajowe Zrzeszenie LZS, udziela dofinansowania w dwóch wariantach: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.
  • Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć (przykładowo jeśli prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, taka sytuacja traktowana jest jako szkolenie w jednym sporcie, analogicznie w przypadku piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej – to również jeden sport, itd. itp.).
  • Wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5 proc. całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy. Udziału własnego nie można jednak finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.
  • Kluby sportowe, które pozyskają środki w ramach Programu na zadania realizowane w 2023 roku, będą zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie oraz na dedykowanej stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/