monety

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r. ”.

Rodzaj zadań, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.” stanowiący załącznik do Decyzji nr 3 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2018 r.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;
harmonogram planowanych działań;
preliminarz kosztów pośrednich;
zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
statut wnioskodawcy;
program przygotowań odpowiednio do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych mistrzostw świata lub Europy.

Więcej informacji: TUTAJ