lista zadań jak sie zorganizowac 5 807x527

WRZESIEŃ 2019
do 16 września zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni. Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem).

Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 września wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 września złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 września – publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku za 2018 r. Minister finansów zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz OPP zawierający: nazwę i numer KRS wszystkich OPP, które uzyskały środki z 1% podatku, wraz z wysokością wpłat otrzymanych przez OPP z 1% za 2018 r.

30 września – przekazanie danych podatników. Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla organizacji pożytku publicznego, przekazuje jej zbiorczą informację, zawierające dane identyfikujące podatników którzy przekazali 1% podatku (imię, nazwisko, adres), wysokość kwot oraz cel szczegółowy, który wskazali w zeznaniu podatkowym.

PAŹDZIERNIK 2019
do 15 października zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni. Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 21 października wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 października złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

LISTOPAD 2019
do 15 listopada zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni. Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 listopada wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 listopada złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 listopada – dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za rok 2019 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP. Do tego dnia organizacja musi uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2019 r.

GRUDZIEŃ 2019
do 2 grudnia – organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie NIW. Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 30 listopada Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

do 15 grudnia – publikacja na stronie BIP NIW wykazu OPP uprawnionych do 1% podatku za 2018 r. Wykaz zawiera nazwę, siedzibę OPP i jej numer KRS oraz numer NIP, jeżeli jest on wpisany do KRS. Na wykazie nie ma numerów rachunków bankowych OPP.

do 16 grudnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni. Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 grudnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 grudnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

31 grudnia – zamknięcie roku. Koniec roku to czas na tzw. zamknięcie roku od strony księgowej, czyli:

Sporządzenie protokołu z kontroli kasy (przeliczona gotówka w kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym) oraz przeprowadzenia weryfikacji sald z zapisami w księgach (stan kasy musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie) przez organizacje przyjmujące lub dokonujące płatności gotówką (prowadzące kasę).
Przeprowadzenie weryfikacji sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach(stan konta bankowego na koniec roku musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w banku) przez organizacje, które mają konto w banku.
Przeprowadzenie weryfikacji sald należności i zobowiązań przez organizacje, które mają przepływy finansowe (wydatki, wpływy); w przypadku stwierdzenia rozbieżności wysłanie potwierdzenia sald należności do dłużników organizacji albo uiszczenie własnych zaległych zobowiązań.
Opłacenie podatków i składek przez organizacje, które mają płatności wobec US (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ZUS i korzystają z pieniędzy publicznych (zwykle, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, organizacja musi zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i ZUS od umów wypłaconych w grudniu do końca trwania zadania publicznego a nie dopiero w styczniu następnego roku).
31 grudnia – złożenie przez fundacje sprawozdania z działalności do właściwego ministerstwa
Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (sprawozdanie merytoryczne) do ministra sprawującego nad nią nadzór (wskazanego w statucie). Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. W przepisach nie podano terminu składania sprawozdania; przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2018 r. do końca 2019 r.).

Ważne! Fundacje mające status OPP składają jedno sprawozdanie merytoryczne. Podmioty te zamieszczą swoje sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 w bazie sprawozdań OPP (do 15 lipca lub 30 listopada).