Plaktat sztafeta wiedzy na ngo

Tematyka szkolenia: Dzień I

Przedstawienie się prowadzących i krótkie wprowadzenie, czyli skąd pomysł na projekt “Podaj dalej – sztafeta wiedzy”.
Opis metody i planu pracy w czasie szkolenia oraz przedstawienie się uczestników szkolenia.
JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ rodziców i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Codzienność dzieci i dorosłych.
11:00 Przerwa kawowa
CZYM SĄ SPECJALNE POTRZEBY? Specyfika ASPI – czyli charakterystyka zaburzeń rozwojowych dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. O dokumentacji i orzeczeniach, po co wyrabiać te dokumenty? Jakie są dostępne terapie na poszczególnych etapach rozwoju? Gdzie je realizować i jak zorganizować?
OTOCZENIE RODZINY z osobą ASPI? Instytucje, społeczność, szkoła. Trudne pytania o : wymogi edukacyjne, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, realizacja zaleceń, rewalidację. Subwencja oświatowa – co to jest i jak można ją monitorować? Czego można wymagać lub nie od szkoły ?
13:00 Przerwa obiadowa (30 minut)
KTO POMAGA rodzicom , dzieciom i dorosłym z zepołem Aspergera? Rola instytucji, organizacji i społeczności. Czyli kilka słów o podmiotach działających na rzecz dzieci, dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodziców i opiekunów oraz specjalistów.
16:00 Przerwa kawowa
CO MOŻE I KTO MOŻE, czyli lepiej być grupą wsparcia, czy organizacją a może fundacją? Możliwości działań grup nieformalnych, oraz procedury formalizowania dotychczasowej działalności grup. Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych.
O SPOSOBACH FINASOWANIA działań grup nieformalnych i organizacji.
17:00-19:00 Konsultacje indywidualne

PROGRAM SZKOLENIA

Tematyka szkolenia: Dzień II

PRACA METODĄ PROJEKTU czyli – Jak wymyślać dobre projekty?.
Poprawne przygotowywanie aplikacji na dofinansowanie działań czyli od celów przez działania do rezultatów.
Przerwa kawowa
Jak czytać regulaminy i czym są wymagania konkursowe. Jak poprawnie napisać wniosek , który otrzyma dofinasowanie– diagnoza, cele, zadania, rezultaty, harmonogram
– budżet projektu – o czym pamiętać planując finanse.
13:00 przerwa obiadowa
Warsztat pisania projektów. Praca w 3 grupach.
KOMUNIKACJA I FUNDRISING CZYLI O TYM JAK I DO KOGO MÓWIMY o tym co robimy. Między innymi :jak przygotować plan działań fundraisingowych, jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy, gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych, partnerów, sojuszników, patronaty itd.
Przerwa kawowa
W jakim miejscu jest nasza grupa/organizacja i dokąd zmierzamy? Kilka słów o roli lidera, budowania zespołu i wyznaczaniu celów organizacji. Oraz o współpracy z samorządem lokalnym.
Zamykanie szkolenia rozdanie certyfikatów i materiałów szkoleniowych.
17:00-19:00 Konsultacje indywidualne
PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Ilona Rzemieniuk – ukończyła Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS w Warszawie :specjalizacja – terapeuta przewlekle chorych i osób z niesprawnym narządem ruchu oraz studium podyplomowe w Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy w Warszawie. We współpracy z polskim i amerykańskim Ministerstwem Pracy koordynowała ponad 50 projektów związanych ze szkoleniem i zatrudnianiem różnych grup pracowników oraz osób z ich otoczenia. Realizowała projekty USAID,PHARE, unijne i krajowe przez 10 lat pracy konsultanta. Jest inicjatorem i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera. Od 15 lat realizuje autorskie projekty na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD, prowadzi działania strażnicze i rzecznicze w środowisku osób z autyzmem.

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach – mgr rewalidacji i resocjalizacji WSPS (specjalność pedagogika lecznicza) jednocześnie absolwentka Informatyki Gospodarczej na wydziale Ekonomii UW.
W projekcie odpowiedzialna za część edukacyjną i poradniczą dotyczącą wzmacniania kompetencji grup nieformalnych i przygotowywania projektów. Edukatorka i animatorka społeczna współpracująca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki. Doświadczona moderatorka procesów konsultacyjnych oraz doradca dla organizacji III sektora. Związana z działaniami Programu Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju (UNDP) jako koordynatorka ogólnopolskiego projektu grantowego „Rzeczpospolita internetowa” 2004-2006. Członkini organizacji strażniczej -Sieci Obywatelskiej Wachdog Polska.
KAŻDY Z UCZESTNIKÓW SZKOLENIA OTRZYMA CERTYFIKAT UDZIAŁU ORAZ MATERIAŁY SZKOLENIOWE
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
 Zagłoszenia można dokonać poprzez stonę internetową: http://www.mierz-wyzej.pl/nasze-dzialania-zmieniamy-rzeczywistosc/sztafeta-wiedzy/