13 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawiera m.in. przepisy podwyższające dotychczasowy 1% dla OPP do 1,5%.

Zmiany w podatkach, które wprowadził Polski Ład a następnie jego poprawki, to poważne zagrożenie dla mechanizmu 1%. Dlatego od początku roku organizacje pożytku publicznego alarmowały i apelowały. Rządowa propozycja mechanizmu wyrównawczego nie została oceniona pozytywnie przez III sektor. Dziś przewagę zyskała alternatywna propozycja zwiększenia jednego procenta do 1,5%.

1,5% zamiast 1% i zamiast mechanizmu wyrównawczego

Zmiany, które zaproponowali Senatorowi i które zostały przyjęte przez Sejm (głosami posłów opozycji i wbrew większości rządowej) polegają na zastąpieniu (w ustawie o pożytku oraz w ustawach podatkowych) wyrazów „1%” wyrazami „1,5%”. Jednocześnie w nowym (ostatecznym) kształcie artykuł 7 procedowanej ustawy nie znalazł się mechanizm wyrównawczy zaproponowany przez rząd, który przewidywał m.in. rozdzielenie środków z wyrównania w drodze konkursu.

przyjęty kształt artykułu 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 7. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 857) użyte w art. 22 w ust. 7 w pkt 1 i 2 i w ust. 8 i 9, w art. 23 w ust. 6d w pkt 5 w lit. a i b i w ust. 6e w pkt 5 w lit. a i b, w art. 27 w ust. 1–2a i 2c–4, w art. 27a w ust. 1 i 8–10, w art. 27aa w ust. 1–3, w art. 27ab w ust. 4 w pkt 1–3, w art. 27c w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i 2 i w ust. 3, w art. 50c oraz w art. 50d wyrazy „1%” zastępuje się wyrazami „1,5%”.

1% w Polskim Ładzie i prace nad wyrównaniem strat

Kiedy w połowie 2021 roku rząd przygotowywał Polski Ład było już oczywiste, że OPP mają czym się martwić (zob. Opinia dla OFOP). Autorzy zmian w podatkach nie przejęli się jednak problemem organizacji pożytku. Problem dostrzeżono dopiero w styczniu 2022 roku. Premier zapowiedział wyrównanie strat. Na konkrety przyszło czekać kolejne miesiące.

Pierwsza wersja mechanizmu wyrównawczego zaproponowana przez rząd w marcu nie wzbudziła entuzjazmu – wyrównanie nie dotarłoby do wielu OPP (zob. Stanowisko…). Ale do Sejmu trafiła jeszcze bardziej kontrowersyjna propozycja, która w mechanizm wyrównawczy wplatała procedurę konkursową (zob. Jednoprocentowa gra w bambuko).  W tej sytuacji, mimo kilku alternatyw, środowisko organizacji pożytku zdecydowało się forsować pomysł 1,5%.

1,5% zaproponowano już na etapie prac w Sejmie. Posłowie nie zdecydowali się jednak wtedy na wspierane przez organizacje rozwiązanie i do Senatu trafiła wersja rządowa (z mechanizmem wyrównawczym i konkursami). Organizacje apelowały o odrzucenie tego rozwiązania (zob. List do Premiera i Stanowisko Forum Darczyńców/OFOP).

Zobacz opis podpisanej ustawy na stronie prezydent.pl

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 13 czerwca 2022 r. Pobierz informację.

Źródło: ngo.pl