OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT pn. „Organizacja gry miejskiej
„Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą‘’,
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda
z Tatą”” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” i zaprasza do składania ofert na
wsparcie finansowe projektów organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 tej ustawy, prowadzące działalność statutową
w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

Preferowane jest, aby podmiot posiadał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub
wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, oraz dysponował odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu. Podmiot może
potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczenia poprzez dołączenie do oferty portfolio
wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.

1) Opis rodzaju zadań
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku
publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 31 ustawy, tj. działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest przeprowadzenie w dniu 19
czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach w Polsce właściwych ze
względu na siedzibę wojewody (po jednej w województwie). W ramach każdego z miast
właściwych ze względu na siedzibę wojewody zostanie wybrany jeden, najlepszy projekt na
organizację gry miejskiej.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r.
Na realizację konkursu „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”” Minister przeznaczył
łącznie kwotę 1 600 000 złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), z
zastrzeżeniem, że kwota ta podlega podziałowi w równych częściach na organizację gry w
każdym z 16 miast właściwych ze względu na siedzibę wojewody. Oznacza to, że maksymalna
kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście
właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

3) Zasady przyznawania dotacji
Minister określa maksymalną kwotę dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację
zadania publicznego polegającego na organizacji gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w jednym
mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody na 100 tys. zł.
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego
konkursu ofert na podstawie ustawy, a także z uwzględnieniem wymagań określonych w
rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
poz. 2057).
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Jeden podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu z zastrzeżeniem,
że każda złożona przez podmiot oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej w
jednym konkretnym mieście wojewódzkim. W składanej ofercie musi wyraźnie zostać
wskazane miasto wojewódzkie którego dotyczy oferta. Do konkursu nie będą dopuszczane
oferty zbiorcze obejmujące organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście
wojewódzkim.

4) Terminy i warunki realizacji zadania
W ramach konkursu zadanie publiczne realizowane będzie w dniu 19 czerwca 2022 r.
w każdym z 16 miast właściwych ze względu na siedzibę wojewody.
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego należy wypełnić oraz dostarczyć lub przesłać w
postaci papierowej na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka
1/3/5, 00-513 Warszawa), w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania – liczy się
data złożenia lub data stempla pocztowego (stempla operatora świadczącego usługi
powszechne).
Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego zostały określone w Regulaminie
konkursu, w tym m.in.: koszty kwalifikowalne (rozdział III pkt 5 Regulaminu) oraz
niekwalifikowalne (rozdział III pkt 6), kwalifikowalność VAT (rozdział III pkt 7),
dopuszczalność zmian w kosztorysie (rozdział VII pkt 2), zasady zmiany treści umowy
(rozdział VII pkt 4), wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych (rozdział
VII pkt 5).

5) Termin składania ofert
Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia
11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej
„Przygoda z Tatą”, w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii MRiPS,
wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić w formie papierowej, osobiście lub za
pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej.
Oferty niekompletne lub złożone w innej niż ww. formie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
Każda oferta złożona w konkursie „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” musi spełnić
kryteria formalne określone w Regulaminie konkursu. Ocenie merytorycznej podlegają oferty
spełniające kryteria formalne.
Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Ministra po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej. Opinia komisji konkursowej ma postać punktacji wraz z uzasadnieniem. Kryteria
merytoryczne określone zostały w Regulaminie konkursu.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru zostały
szczegółowo opisane w rozdziale V Regulaminu konkursu pn. „Procedura oceny ofert
i przyznawania dotacji”.

Regulamin konkursu na organizację gry miejskiej Przygoda z Tatą

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT pn Organizacja gry miejskiej Przygoda z Tatą w ramach programu Ojcostwo Przygoda życia