fundacja onkologiczna rakiety

Fundacja Onkologiczna RAKIETY  w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do udziału w projekcie pn.  „PROaktywność – Twoja nowa super moc”

Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem ze społeczeństwa (otrzymujesz świadczenia społeczne lub kwalifikujesz się do objęcia takim wsparciem); jesteś osobą z niepełnosprawnością, bezrobotną lub w innej niekorzystnej sytuacji?

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

W ramach projektu oferujemy:

 1. Opracowanie i monitorowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestnika.
 2. Wsparcie psychologa, pracownika środowiskowego, doradcy zawodowego, pośrednika pracy.
 3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
 4. Poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie, prawne, zdrowotne.
 5. Wolontariat na oddziałach onkologicznych.
 6. Finansowania badań profilaktycznych lub specjalistycznych, leczenia, mającego na celu poprawę stanu zdrowia wpływającego na podniesienie szans w uzyskaniu zatrudnienia (np. koszty związane z leczeniem dentystycznym, dermatologicznym.
 7. Możliwość dofinansowania fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Uczestnikom projektu zostanie umożliwione wsparcie w postaci:
 • – opiekunów dla osób zależnych od UP i opieki nad dziećmi do lat 7 na czas udziału w wybranych panelach, a także na czas udziału w stażach i kursach zawodowych;
 • – wsparcia asystentów rodziny UP, którym w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostanie przydzielona pomoc asystencka.
 • – wsparcia asystentów osoby niepełnosprawnej. Personalny asystent będzie pomagał                wprowadzać osobę niepełnosprawną do społeczności lokalnej, ułatwiać jej kontakt z otoczeniem.
 1. Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym oraz zwrotem kosztów dojazdu.
 2. Staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym oraz zwrotem kosztów dojazdu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

Szczegóły pod nr tel. 662 598 218

e-mail: supermoc@fundacjarakiety.pl

Biuro projektu: ul. Warszawska 67,

40-006 Katowice

www.fundacjarakiety.pl

 

Projekt pn.  „PROaktywność – Twoja nowa super moc”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX “Włączenie społeczne”, Działania 9.1 “Aktywna integracja”, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Pobierz plakat