Ulotka MUKS

KRS: 0000585616


 

Status OPP z numerem KRS 0000585616 uzyskaliśmy 10 listopada 2015 roku, na bazie istniejących doświadczeń gdy powołaliśmy jednostkę szkoleniowo – sportową w 2011 roku.

 

ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ WŁASNYCH:

 • DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH jako działalność wiodąca i inne działania obejmujące:
 • DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 • POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ ZE SPORTEM
 • POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWĄ I REKREACYJNĄ
 • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ ZWIĄZANĄ Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 • POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆIA SPORTOWE I REKREACYJNE
 • POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
 • POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWĘ SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
 • NAPRAWĘ I KONSERWACJE STATKÓW I ŁODZI
 • POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNĄ, NAUKOWĄ I TECHNICZNĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
 • DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
 • WYNAJEM I DZIERŻAWĘ ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
 • TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
 • TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ EDUKACJĘ
 • POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ

DziałalnośĆ pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
w ramach ww. zakresu realizowane są statutowo obszary zdefiniowane w Art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, z uwzględnieniem działań w zakresie bezpieczeństwa w sferze kultury i sportu,
2) krajoznawstwo oraz wypoczynek, rekreację i turystykę dzieci i młodzieży,
3) ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprzez popularyzację rekreacji i turystyki na obszarach wodnych i terenach przywodnych,
4) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenia działalności leczniczej poprzez świadczenie zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji,
6) ratownictwo i ochronę ludności oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, doskonalenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu, jako pracodawca, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa, rozwoju sportu, rekreacji, techniki w ramach promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) prace na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów we współpracy społecznej,
10) działalność charytatywną oraz promocję i organizację wolontariatu.

3. ZAKRES REALIZOWANY W RAMACH ZAWARTYCH UMÓW I WSPÓŁPRACY
Szkolenie motorowodne – jako jednostka szkoleniowa Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego,
Szkolenie żeglarskie – jako jednostka współpracująca z Klubami Okręgowego Związku Żeglarskiego,
Szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – na bazie zawartych umów i porozumień z podmiotami uprawnionymi,
Dogoterapia i działania profilaktyczne z dziećmi – na bazie własnych zasobów kadrowych,
Zajęcia w ramach psychoterapii i zdrowia psychicznego – na bazie zawartych umów i porozumień z podmiotami uprawnionymi