Zdrowie

44556566767Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

wyniki„Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych,  w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sosnowiec”

Zarządzenie przyznające dotacje

wyniki„Prowadzenie zajęć dodatkowych w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Sosnowiec”

Zarządzenie przyznające dotację

jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Prowadzenie zajęć dodatkowych w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Sosnowiec”.