Zdrowie

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ogłoszenie

Zarządzenie o ogłoszeniu

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Ogłoszenie

Zarządzenie o ogłoszeniu 

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Zarządzenie przyznające

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r.zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich"

Zarządzenie przyznające