Zdrowie

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Zarządzenie przyznające

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r.zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich"

Zarządzenie przyznające

Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. " Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji." 

Zarządzenie przyznające dotację

Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. " Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności" 

Zarządzenie Przyznające dotacje