Granty

4025 caroussel info avond1 300x225Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: "Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".

Ocena formalna

przemet.pl 633eb2c0f34278c592f9952a04c3092dWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

Zarządzenie przyznające

Zarządzenie przyznające II

uwaga1

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartych konkursach ofert: