Granty

wynikiWyniki konkursu na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystki i kajoznawstwa.

Zarządzenie przyznające 

 

111Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji".

Wykaz ofert

jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wyniki oceny formalnej ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r., zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/ dziećmi”.

111Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w Otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

Wykaz ofert