Granty

wynikiWyniki otwartego konkursu ofert na realizację w  2019 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca".

Zarządzenie przyznające

wynikiWyniki konkursu na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystki i kajoznawstwa.

Zarządzenie przyznające 

 

  

wyniki

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.  

Zarządzenie przyznające

jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wyniki oceny formalnej ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r., zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/ dziećmi”.