Granty

111Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w Otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

Wykaz ofert

lupa

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

lupaWykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

4025 caroussel info avond1 300x225Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: "Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".

Ocena formalna