Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji "PRO FUTURO"

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000732764
Nr ewidencyjny: 89/F
Ulica: Gen. Stefana Grota-Roweckiego 38
Kod pocztowy: 41-214
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Jerzy Wiltosiński
Cele organizacji:

1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI. 2. OCHRONA I PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA. 3. PROPAGOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK INFORMATYCZNYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ WSPÓLNYCH SPOTKAŃ SENIORÓW Z DZIEĆMI. 4. ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW ZDROWOTNYCH, TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH. 5. WSPIERANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH UKIERUNKOWANYCH NA SENIORÓW, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, DZIECI I MŁODZIEŻ DYSFUNKCYJNĄ. 6. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. 7. DZIAŁANIA UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TECHNIK EDUKACJI, PODNOSZENIA POZIOMU WIEDZY WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA. 8. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE PUBLIKACJI. 9. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROFILAKTYKĄ WYCHODZENIA Z UZALEŻNIEŃ M.IN. OD GIER KOMPUTEROWYCH ITP. 10. PROWADZENIE DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ORAZ POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM BEZROBOCIEM, WYKLUCZENIEM I DYSKRYMINACJĄ. 11. WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI, INSTYTUCJAMI ORAZ FIRMAMI W CELU PROWADZENIA OBSŁUGI PROGRAMÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ DLA ROZWOJU EDUKACJI, LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU, MONITOROWANIA PROCESÓW ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY ORAZ WSZELKICH INICJATYW WSPIERAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DAROWIZNY, DOTACJE, SUBWENCJE, SPADKI, ZAPISY, ZBIÓRKI PUBLICZNE, PAPIERY WARTOŚCIOWE, ODSETKI BANKOWE, DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. 12. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI, UCZELNIAMI WYŻSZYMI, OŚRODKAMI SZKOLENIOWYMI UNIWERSYTETAMI TRZECIEGO WIEKU, UNIWERSYTETAMI DZIECIĘCYMI, ORGANIZACJAMI SKUPIAJĄCYMI SENIORÓW, PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI I KLUTURALNO-OŚWIATOWYMI.

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
  • Zdrowie
  • Społeczeństwo
  • Rozwój człowieka
Znajduje się w: Fundacje