ROLKI SIELEC... i jest fajnie

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-33
Ulica: Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Email: rolki.sielec@gmail.com
Osoba reprezentująca organizację: Anna Philip
Cele organizacji:

Cele stowarzyszenia to realizowanie działań w zakresie: 

A pomocy społecznej

B działaności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

C działaności charytatywnej

D podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

E działaności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

F ochrony i promocji zdrowia

G działaności na rzecz osób niepełnosprawnych 

H promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy

I działaności na rzecz równości kobiet i mężczyzn

J działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym

K działaności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczności 

L działalności wspomagającej rozwój techniki wynalzczości i innowacyjności 

M działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

N nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

O działaności na rzecz dzieci i młodzieży 

P kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Q wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

R ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

S turystyki i krajoznawstwa 

T porządku i bezpieczeństwa publicznego

U obronności państwa i działaności sił zbrojnych RP

V upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

W udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

X ratownictwa i ochrony ludności

Y pomocy ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą

Z upowszechniania i ochrony praw konsumentów

AA działności na rzecz integracji europejskiej 

BB promocji i organizacji wolontariatu

CC pomocy Polonii i Polakom zagranicą 

DD działalności na rzecz komabatantów i osób represjonowanych 

EE promocji RP zagranicą 

FF działalności na rzecz rodizny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 

GG przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

HH działaności na rzecz organizacji pozarządowych 

 

Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Edukacja
 • Kultura i sztuka
 • Zdrowie
 • Pomoc społeczna
 • Środowisko
 • Sport
 • Religia
 • Turystyka
 • Historia
 • Demokracja
 • Społeczeństwo
 • Rynek pracy
 • Przedsiębiorczość
 • Rozwój człowieka
 • Prawa człowieka
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe