Stowarzyszenie Pomagamy Sercem

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000705925
Nr ewidencyjny: 361
Ulica: Głowackiego 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Cele organizacji:

1) WSPIERANIE LUDZI, POPRZEZ ZAPEWNIENIE IM MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE
W CODZIENNYM ŻYCIU, TAK BY BRALI WŁASNE SPRAWYW SWOJE RĘCE, WSPÓŁPRACOWALI I
ORGANIZOWALI SIĘ
2) TWORZENIE, PROMOCJA I REALIZACJA PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU POMOC RODZINOM I
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB( W
TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM)
3) ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W
SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH
4) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
5) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
6) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI
ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
7) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I
ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY
8) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODRCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ PROMOCJĘ ZATRUDNIEA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
WŚRÓD OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY LUB OSÓB ZAGROŻONYCH JEJ UTRATĄ
9) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
10) DZIAŁANIA W SFERZE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI,OŚWIATY I WYCHOWANIA
11) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI
12) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
13) WYSZUKIWANIE, WSPIERANIE I KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I
GOSPODARCZYCH

 

Typ działalności:
  • Pomoc społeczna
  • Rozwój człowieka
  • Prawa człowieka
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS