Stowarzyszenie Palma Event

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-21
Ulica: Stacyjna 24
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 517 517 239
Email: kontakt@palmaevent.pl
Osoba reprezentująca organizację: Adrian Majcher
Cele organizacji:
 • Pomoc społeczna
 • działalnośc na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie i upowrzechnianie tradycji narodowej
 • działalność na rzecz: mniejszośći narodowych i etnicznych, integracji cudzoziemców, ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, rónych praw kobiet imężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rozwoju gospodarczego, rozwoju techniki, rozwojuwspólnot i społecznośći lokalnych,nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki,wspieranie kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt, turystyki i krajoznastwa, porządku i bezpieczeństwa, obronności państwa,upowszechniania i ochrony wolności, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, kęsk żywiołowych, upowrzechniania i ochrony konsumentów, integracja europejska, promocji i organizacji wolontariatu, pomoc Polonii i Polakom za granicom, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  oraz rewitalizacja, organizacji pozarządowych
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Edukacja
 • Kultura i sztuka
 • Zdrowie
 • Pomoc społeczna
 • Środowisko
 • Sport
 • Turystyka
 • Historia
 • Demokracja
 • Społeczeństwo
 • Rynek pracy
 • Przedsiębiorczość
 • Rozwój człowieka
 • Prawa człowieka
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe