Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym „VITA ACTIVA”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000229493
Nr ewidencyjny: 200
Ulica: Wspólna 15/28
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Jerzy Cholewa
Cele organizacji:
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • ochrona zdrowia i promocja zdrowia
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
  • promocja i organizacja wolontariatu.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS