Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „JESTEŚMY Z WAMI”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000215729
Nr ewidencyjny: 193
Ulica: Teatralna 9
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32-291 62 41, 32-291 62 09
Email: jestesmyzwami@jzw.nazwa.pl
Strona internetowa: www.jestesmyzwami.com
Osoba reprezentująca organizację: Iwona Więcławek - Wardyniec
Cele organizacji:
  • Organizowanie placówek poradnictwa i ośrodków w zakresie zadań pomocy społecznej a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zapobieganiu i przeciwdziałaniu różnym formom niedostosowania społecznego i patologii rodziny, dzieci oraz młodzieży, w szczególności udzielaniu pomocy w zakresie psychologii, pedagogiki, lecznictwa, prawa według możliwości Stowarzyszenia oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
  • Niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom chorym i zagrożonym demoralizacją, bezrobotnym jak również udzielanie pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
  • Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej i budowanie obywatelskiego społeczeństwa europejskiego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami a także promocja i organizacja wolontariatu.
  • Podejmowanie czynności i działań związanych z propagowaniem i funkcjonowaniem ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych, osobowych i na życie - w zakresie nie stanowiącym „czynności ubezpieczeniowych" w rozumieniu ustawy o działalności .
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS