Stowarzyszenie Rozwoju Środuli

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-03
Ulica: Grottgera 32/25
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 793 040 183
Osoba reprezentująca organizację: Karina Erenkfeit - członek zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Środuli
Cele organizacji:

Celami Stowarzyszenia są:

 • Działanie na rzecz społeczności lokalnej,
 • Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
 • działanie na rzecz wspierania aktywności dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz wspierania aktywności osób starszych (seniorów)
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 • działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Teren działania:
 • Środula
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Społeczeństwo
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe