pracaPraca dla wychowawcy w Placówce wsparcia dziennego w Sosnowcu. 

Stanowisko:
Wychowawca w Placówce wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej w Projekcie „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!”

Miejsce pracy:
Sosnowiec – Osiedle Juliusz

Wymiar czasu pracy:
- umowa o pracę na czas określony (do 31.12.2019)
- cały etat

Wymagania:
- niezbędna wiedza i doświadczenie niezbędne na danym stanowisku,
- wykształcenie wyższe: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub udokumentowane minimum 2 lata doświadczenie w
pracy z dziećmi i rodziną,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- oświadczenia, że kandydat: nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
- obsługa komputera,
- dobra organizacja czasu pracy,
- dyspozycyjność,
- otwartość - umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
- doświadczenie w Projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wcześniejsze doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- prawo jazdy.

Zadania:
- prowadzenie i współprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych zgodnych z programem pracy Placówki (m.in. społeczność korekcyjna, trening społeczny i zadaniowy, samoobsługa),
- prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych i reedukacyjnych dla podopiecznych,
- organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych i z rozwoju zainteresowań dla podopiecznych,
- udział w rekrutacji dzieci i młodzieży do Projektu,
- przygotowywanie i prowadzenie indywidualnych programów rozwojowych uczestników Projektu,
- praca socjalna na rzecz podopiecznych,
- motywowanie podopiecznych do udziału w zajęciach wspierających rozwój kompetencji kluczowych (m.in. umiejętności uczenia się, matematycznych, naukowo-technicznych i z języków obcych),
- monitorowanie udziału podopiecznych w zajęciach wspierających rozwój kompetencji kluczowych, kontakty z prowadzącymi te zajęcia w sprawach uczestników,
- przygotowanie oraz udział w wyjściach, wyjazdach, wycieczkach, piknikach integracyjnych, 2-dniowych rajdach z uczestnikami Projektu, współorganizacja imprez na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z rodzinami podopiecznych i ze społecznością lokalną,
- przygotowywanie, współprowadzenie i prowadzenie zajęć z elementami pracy ulicznej w ramach programu animacji społecznej,
- współpraca ze służbami społecznymi na rzecz podopiecznych (m.in. szkoły, MOPS, etc.),
- prowadzenie dokumentacji podopiecznych – uczestników Projektu,
- współpraca z wolontariuszami,
- ewaluacja pracy własnej, udział w superwizjach, konsultacjach i zebraniach kadry.