Aktualności

NGOStowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało bezpłatną internetową aplikację www.standardy.ngo.pl, która pozwala szybko sprawdzić, czy w Państwa organizacji przestrzegane są przepisy oraz podpowiada, jakie sprawy formalne należy uporządkować. Jest to gotowe narzędzie samooceny spełniania standardów formalno-prawnych i pomoc dla organizacji – jak działać zgodnie z prawem.

Co to jest aplikacja www.standardy.ngo.pl?

W jednym miejscu znajdują się aktualne przepisy związane z prowadzeniem organizacji. Standardy przedstawione są jako lista stwierdzeń, podzielona na 5 działów: dokumenty, obowiązki, finanse, księgowość i podatki, ludzie Wystarczy wybrać dział tematyczny, podać informacje o organizacji (np. forma prawna), zapoznać się ze standardami i sprawdzić wynik.

Co zyskuje organizacja, dzięki skorzystaniu z narzędzia samooceny?

 • dowie się, czy działa zgodnie z przepisami: to potwierdzenie jakości działań!
 • otrzyma potwierdzenie spełniania standardów formalno-prawnych: może pochwalić się wynikiem na stronie internetowej, wśród swoich partnerów, urzędników;
 • dostanie listę przepisów, które wymagają uzupełnienia wraz ze wskazówkami, co i jak trzeba poprawić.

POLECAMY: www.standardy.ngo.pl 

Baner internet konkurs FZP II ED miniFundacja Zielona Perspektywa ogłasza konkurs, w którym mogą wziąć udział organizacje ekologiczne. Uczestnicy konkursu muszą odnaleźć nielegalne wysypiska śmieci, udokumentować miejsce fotografią i złożyć ofertę konkursową. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, które zlokalizują nielegalne wysypiska śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice i powiatu będzińskiego oraz usunięcie pięciu wysypisk na terenach w/w miast i powiatów.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością związaną z ochroną środowiska oraz mające zarejestrowaną działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Mysłowic i powiatu będzińskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2015 r. do godz. 10.00

dotacjeFundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom:

   • integracji Polski z Unią Europejską
   • transformacji gospodarczej
   • reform samorządów
   • terytorialnych stosunków polsko-niemieckich

Wnioski o współpracę z Fundacją powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy.

Dnia 22.07.2015, godz. 10:00 - 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Zasad przygotowania wniosku o dotację: koszty kwalifikowane w projektach miękkich finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, aspekt finansowy. Spotkanie w całości poświęcone będzie kosztom kwalifikowanym w projektach miękkich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: a.ligenza@oddzial.fundusz-silesia.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

W dniach 26.06.2015 - 30.06.2015 Fundacja Aktywni w Europie zrealizowała swój pierwszy projekt "TNT - Together for New Tomorrow" w ramach programu Erasmus+. Na miejsce działań wybrano Poronin.
Projekt miał charakter seminarium kontaktowego. W działaniach wzięły udział organizacje pozarządowe z: Rumunii, Grecji, Turcji, Włoch, Litwy, Węgier, Słowacji i Polski.
Celem Fundacji Aktywni w Europie jest m.in. rozwój i aktywna działalność na forum międzynarodowym. Nadrzędnym celem projektu było więc pozyskanie partnerów do współpracy w międzynarodowym środowisku i realizacja wspólnych inicjatyw w ramach programu Erasmus+.

W Olsztynie w dniach 3-5 lipca 2015 r.  w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 14 lat,  zawodniczka KS"Górnik" Sosnowiec, uczennica Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej Julia Zaborowicz zdobyła pięć medali: 

 • złoty 800m dowolny 9:24.92,
 • srebrny 200m motylkowy 2:24.80,
 • brązowy 200m dowolny 2:10.64,
 • brązowy 400m dowolny 4:34.48,
 • brązowy 100m motylkowy 1:06.22.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-1/

wieśZapraszamy do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich w miejcowościach do 20 tys.mieszkańców. O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 września br. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK www.fundacjabgk.pl, w tym Regulamin konkursu.

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie został określony.

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA 
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

LATO 2015 1

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych.Udział w konkursie umożliwia uzyskanie dofinansowania na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 • przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 • integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 • kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych. 

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz niezbędne do przygotowania wniosku dokumenty znajdują się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych.

W dniu 17 czerwca z wielką radością młodzi wolontariusze wyjechali do Jaworzynki na 3 dniowy obóz podsumowujący IV edycję programu „Młodzi Jałmużnicy". Wyjazd integracyjny był formą nagrody za całoroczną, sumienną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz innych. Przed wolontariuszami była wspaniała okazja poznania się, zintegrowania, wymiany doświadczeń, zabawy i odpoczynku.Podczas wyjazdu podsumowano całoroczną pracę Szkolnych Kół Caritas i zrealizowanych działań. Młodzież podzieliła się doświadczeniami i zaplanowała akcje charytatywnych na dalszy okres.
Wolontariusze wspólnie poznawali okolicę – zachwyciła ich droga i widoki min. podczas pieszej wycieczki na trójstyk – miejsca, w którym granica naszego państwa łączy się z granicami Czech i Słowacji. Aura sprzyjała efektywnej formie spędzania czasu oraz integracji przy wspólnym biesiadowaniu i odkrywaniu wszelkich talentów przy ognisku. W muzeum regionalnym „Na Grapie" odebrali ciekawą lekcję dawnego życia i zwyczajów rdzennych mieszkańców ziemi beskidzkiej.

polska ukraianNarodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do X edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży" na rok 2015. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Oferty można składać do 22 lipca 2015 r.W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

 

 

Już można składać oferty konkursowe w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł. Oferty można składać do 17 lipca 2015 r.
Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej.W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy kontaktować się z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, numer telefonu: (22) 661-12-53 Pani Katarzyna Sztompka.

Przejdż do strony z pelną treścią komunukatu i  ogłoszenia o konkursie