Dotacje


Skąd wziąć środki finansowe na działalność organizacji pozarządowych? Poniżej przedstawiamy listę znanych nam grantodawców. Jeżeli masz informację o innych źródłach, których tu nie wymieniliśmy – napisz do nas!

 


Dotacje (granty) przyznawane przez sektor prywatny oraz organizacje grantodawcze:


Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne:

 • „Z PZU po lekcjach"
 • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU"
 • „PZU z kulturą"

Wejdź na: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 


Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji

 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Wejdź na: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 


Granty Fundacji Orange

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

Wejdź na: http://www.akademiaorange.pl/about/ 


Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel sie Posiłkiem!"

Dotowany przez firmę Danone projekt powinien łączyć dożywianie dzieci z edukacją z zakresu zdrowego żywienia a działania prowadzone w projekcie muszą przyczynić się do wydania jak największej liczby posiłków dla dzieci.

Wejdź na: http://podzielsieposilkiem.danone.pl/Podziel-sie-posilkiem/Program-dozywiania/Jak-mozna-otrzymac-grant 


Szwajcarki Grant Blokowy-Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Wejdź na: http://www.swissgrant.pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/o-priorytecie-i 


Program Erasmus +

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Wejdź na: http://erasmusplus.org.pl 


Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, przedstawicieli administracji publicznej i świata mediów, w ramach: promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów, wymiany doświadczeń oraz konsultacji merytorycznych, związanych z programami naszej organizacji, współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych. Fundacja odpowiada jedynie na wybrane zapytania dotyczące współpracy. Nie przyznaje środków na działalność organizacji pozarządowych w oparciu o przesłane oferty sponsoringowe oraz listy z prośbą o dotacje.

Wejdź na: http://www.fundacjabos.pl/wspolpraca 


Fundacja Bank Zachodni WBK

Fundacja prowadzi dwa programy grantowe. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Wejdź na: http://fundacja.bzwbk.pl 


Fundacja Batorego

Fundacja prowadzi obecnie program grantowy pn. „Obywatele dla Demokracji" . Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wejdź na: http://www.batory.org.pl 


Dotacje z instytucji publicznych


Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

W ramach dotacji Samorządu Województwa Śląskiego wspierane są zdania
dotyczące m.in.: kultury oraz ochrony upowszechniania dziedzictwa kulturowego, promocji i ochrony zdrowia, edukacji publicznej, integracji europejskiej, krajoznawstwa, upowszechniania turystyki czy upowszechniania dziedzictwa przemysłowego.

Wejdź na: http://ngo.slaskie.pl/ 


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku Publicznego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. W programie FIO w 2015 r. wyróżniono trzy obszary priorytetowe, które podlegają wsparciu finansowemu: Aktywne społeczeństwo, Aktywni obywatele, Silne organizacje pozarządowe.

Wejdź na: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,2015,3598.html

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS)

Program zakłada wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w czterech obszarach priorytetowych na rzecz osób starszych:

 • Edukacja osób starszych,
 • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
 • Partycypacja społeczna osób starszych,
 • Usługi społeczne dla osób starszych

Wejdź na: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ 


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez MSW z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert 


Ministerstwo Zdrowia

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wejdź na: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe 


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku ogłasza programy tematyczne w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie.

Wejdź na: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php 


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ 


Ministerstwo Obrony Narodowej

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/ 


Ministerstwo Sportu i Turystyki

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/ 


Ministerstwo Sprawiedliwości

Programy dotacyjne prowadzone przez MS obejmują m.in. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wejdź na: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/ 


Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska kieruje swoje wsparcie finansowe przede wszystkim do organizacji ekologicznych.

Wejdź na: http://www.mos.gov.pl/kategoria/3026_dla_organizacji_ekologicznych/ 


Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiotami uprawnionym do składania wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, które zajmują sie podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz kształtowaniem postaw ekologicznych. Proponowane przez NFOS wsparcie finansowe dotyczy realizacji projektów polegających na: opracowaniu i wdrożeniu programów w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanii informacyjnych

Wejdź na: http://www.edukacja.nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/page,3.html 


Dotacje z Funduszy Europejskich


 Z puli funduszy UE korzystają nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, czy instytucje samorządowe. Beneficjentem unijnych dotacji mogą być także organizacje non- profit. Stowarzyszenia i fundacje mogą liczyć na dotacje z Programu Kapitał Ludzki, Rozwój Obszarów Wiejskich, czy Infrastruktura i Środowisko.

Wejdź na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

lub skorzystaj z bezpłatnych porad na temat Funduszy unijnych w:

Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
40-037 Katowice

Godziny pracy
pon. 7.00-17.00, wt-pt. 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:
32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194, 32 77 40 418

 

 ..

KONKURSY OFERT

 

MAŁE GRANTY

 

ZŁÓŻ OFERTĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty składać można za pomocą Generatora eNGO (kliknij aby przejść)

Nabór na obserwatora do oceny formalnej / nabór na członka komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji".

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: "Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Promocja i organizacja wolontariatu w Sosnowcu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczeg

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: "Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. termin składania ofert 14.04.2016r

.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Termin składania ofert do 11.03.2016r.(godz.9.00)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca zgodnch z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego pn. „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku"

 


 

KONKURSY OFERT NA 2015 ROK

OTWARTY KONKURS OFERT DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA SOSNOWCA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2015


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 R. ZADAŃ ZGODNYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEZINIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM PODCZAS LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA - WSPARCIE INTEGRACJI ORAZ CODZIENNEJ EGZYSTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW SOSNOWCA POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW DO ICH WIĘKSZEJ MOBILNOŚCI


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


Archiwum 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Aktualności

19-10-2018

VIII edycja programu Młodzi Jałmużnicy

17 października 2018 r.  do ostatniego miejsca zapełnionej Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” ks. dyrektor Tomasz Folga uroczyście zainaugurował VIII edycję programu Młodzi Jałmużnicy. Ksiądz Tomasz dziękował zgromadzonej młodzieży za zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Czytaj więcej

17-10-2018

V edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

8 października ruszyła V edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, wspierającego lokalne społeczności. Tesco wraz z Fundacją Tesco i Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przekażą organizacjom w całej Polsce 375 grantów, o łącznej wartości 1 125 000. Wnioski można zgłaszać do 18 listopada 2018 roku poprzez formularz na stronie: www.tesco.pl/pomagamy.

Czytaj więcej

17-10-2018

Czy można przekształcić stowarzyszenie w inną organizację?

    Na początku było nas wielu, byliśmy chętni do pracy, aktywni. Z czasem ludzi zaczęło ubywać, coraz mniej z nas angażowało się w działania. Co ma zrobić stowarzyszenie z malejącą liczbą członków? Czy stowarzyszenie zarejestrowane w KRS można przekształcić w stowarzyszenie zwykle lub fundację? – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Czytaj więcej

16-10-2018

„Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na dofinansowanie w 2019 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Czytaj więcej

16-10-2018

III Andrzejkowy Bal Wolontariusza

23 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się III Andrzejkowy Bal Wolontariusza pod hasłem "Vivat Niepodległa" Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież, której bliska jest idea...

Czytaj więcej

16-10-2018

Szkolenie z pierwszej pomocy w SCOP

Zapraszamy na szóste już spotkanie z p. Wawrzyńcem Grzegórzko i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej

15-10-2018

Publikacja zdjęć z osobami

 Od maja 2018 r. NGO mają wątpliwości, jak wykorzystywać zdjęcia. To w związku z wejściem w życie nowych zasad ochrony danych osobowych - RODO. Jak publikować je zgodnie z prawem? 

Czytaj więcej

11-10-2018

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

11-10-2018

Projekt "Youth Against Stereotypes"

W dniach 01.10.-07.10.2018, Fundacja Aktywni w Europie z Sosnowca zrealizowała, w ramach programu ERASMUS+, projekt "Youth Against Stereotypes".

Czytaj więcej

10-10-2018

W ramach projektu "Kraina Odkrywcy" w Sosnowcu powstał Nowy Żłobek!

Projekt „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

10-10-2018

Konferencja pn "Stawiam na zdrowie"

Konferencja Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek "Życie"

Czytaj więcej

09-10-2018

Dzienny Dom Senior+ w Olkuszu

Niebawem, bo już z początkiem listopada tego roku zostanie powołany do życia długo wyczekiwany Dom Senior+ w Olkuszu.

Czytaj więcej

09-10-2018

Gala Ubi Caritas

29 września 2018 roku w Warszawie po raz 17-ty odbyła się Gala Ubi Caritas, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za szczególny wkład w działalność charytatywną.

Czytaj więcej

09-10-2018

Uwaga organizacje!

Drogie organizacje, Pragniemy bliżej Was poznać, dlatego już od przyszłego tygodnia serdecznie zapraszamy na spotkania do naszej siedziby- Plac Kościuszki 5, II piętro. Spotkania odbywać się będą cyklicznie,  co dwa tygodnie, w środy od godziny 16.00.

Czytaj więcej

08-10-2018

Zarejestruj status pożytku do 30 listopada

OPP nie zostajemy z przypadku. Ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego powinno być przemyślaną, konsekwentną decyzją NGO. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatnia chwila na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za 2018 r.

Czytaj więcej

04-10-2018

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.)

Czytaj więcej

03-10-2018

Mały Grant - III Andrzejkowy Bal Wolontariusza „Vivat Niepodległa”

Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu ul. Korczaka 5, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: III Andrzejkowy Bal Wolontariusza „Vivat Niepodległa”.

Czytaj więcej

03-10-2018

Co zrobić, kiedy US odmawia NGO przekazania środków z 1%?

Jednym z przywilejów organizacji pozarządowej mającej status OPP jest możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku. Pieniądze te są przekazywane przez urząd skarbowy na podstawie zeznań podatkowych. Jak NGO może się bronić, jeśli urząd skarbowy nie przekazuje środków z 1%?

Czytaj więcej

03-10-2018

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sosnowiec”.

Czytaj więcej

02-10-2018

Nabór na stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska to jedna z najstarszych organizacji polonijnych, zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od lat przyznaje stypendia polskim naukowcom, którzy chcą studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych. Tylko do końca października br. można składać aplikacje na rok akademicki 2019/20.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic

12-10-2018

Rolnik w internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rolnik w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Kultura w Sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu : Kultura w sieci Celemodułuiumiejętnościcyfrowedonabyciawtrakciezajęćzewskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Tworzę własną stronę internetową (blog) - wszystko o bloku

Tytuł modułu Tworzę własną stronę internetową (blog) Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Rodzic w Internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rodzic w Internecie Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

Czytaj więcej

12-10-2018

Mój Biznes w sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu Mój biznes w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Moje finanse i transakcje w sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu Moje finanse i transakcje w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Działam w sieciach społecznościowych - wszystko o bloku

       Tytuł modułu Działam w sieciach społecznościowych Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

11-10-2018

Rezerwacja Miejsc na BEZPŁATNE szkolenia! ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

Rusza Nabór do Projektu Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic dla osób powyżej 25 roku życia. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unijnych przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, już od 4 grudnia ruszamy z nową inicjatywą dla Mieszkańców Sosnowca pn. Obywatel IT – sieć bez tajemnic. Pozyskaliśmy środki w wysokości 120 960,00 zł. Projekt jest przewidziany dla 216 odbiorców. Zaplanowaliśmy 18 bloków szkoleniowych po 12 godzin zegarowych każdy w 7 różnych tematach szkoleń. Jeden blok szkoleniowy będzie liczył 3 spotkania po...

Czytaj więcej
Our website is protected by DMC Firewall!