SCOP


Kampania 1%
 • krok po kroku
 • wykaz OPP z terenu Sosnowca 
 • wykaz OPP Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 Oferty składane w ramach "małego grantu" w roku 2014

 1. Mały grant w dziedzinie kultury - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 2. Mały grant w dziedzinie kultury - Instytut Twórczej Integracji
 3. Mały grant w dziedzinie kultury - Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
 4. Mały grant w dziedzinie kultury - Fundacja im. Jana Kiepury
 5. Mały grant w dziedzinie zdrowia - Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "DROMADER"
 6. Mały grant  w dziedzinie poliyki społecznej - Stowarzyszenie Radość i Nadzieja z siedzibą w Sosnowcu
 7. Mały grant w dziedzinie zdrowia - Stowarzyszenie Klub Abstynencki "Przebudzenie z siedzibą w Sosnowcu.
 8. Mały grant w dziedzinie zdrowia - Regionalna Fundacja Pomocy
 9. Mały grant  w dziedzinie edukacji  - Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus w Sosnowcu, Dom Zakonny
 10. Mały grant w dziedzinie zdrowia - Stowarzyszenie  Moc Wsparcia
 11. Mały grant w dziedzinie zdrowia - Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim"
 12. Mały grant w dziedzinie polityki społecznej - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu
 13. Mały grant w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - Koło Łowieckie "GRZYWACZ"
 14. Mały grant w dziedzinie kultury - Fundacja im. Jana Kiepury
 15. Mały grant w dziedzinie kultury - Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
 16. Mały grant w dziedzinie zdrowia - Stowarzyszenie Moc Wsparcia

Oferty składane w ramach "małego grantu" w roku 2013  

Mały grant w dziedzinie kultury - Parafia Ewangelicko - Augsburska w Sosnowcu

Mały grant w dziedzinie kultury - Związek Zagłębiowski

Mały grant w dziedzinie kultury - Fundacja HumanitasOferty składane w ramach "małego grantu" w roku 2016

 

Mały grant na realizację zadania publicznego Fundacji Nieinni pn:"Przystanek Świetego Mikołaja II"

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "UWOLNIENIE" pn. "LABIRYNT II. PUNKT informacyjno - konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Mały grant na realizację zadania publicznego "Fundacji Rób Dobro" pn. Koncert charytatywny " zRÓBmy DOBRO"

Mały grant na realziację zadania publicznego "Fundacji Mackford" pn.  "Badania Przesiewowe w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego 2016".

 

Mały grant na realizację zadania publicznego Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin Absytnenckich "Dromader" pn. "III Festyn Absytnencki w Trójkącie Trzech Cesarzy"

Mały grant na realizację zadania publicznego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego pn. "Mini folder (ulotka) o Józefie Pelszyku, pierwszym powojenym dyrektorze Teatru Zagłębia w Sosnowcu

Mały grant na realizację zadania publicznego Fundacji Humanitas pn. "Organizacja części artystycznej gali finałowej XI edycji Konkursu o Zagłębiowską nagrodę "Humanitas" z udziałem Andrzeja Poniedzielskiego

Mały grant na realizację zadania publicznego Klubu Abstynentów "Przebudzenie" pn. "XXV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2016"

Mały grant na realizację zadania publicznego Fyndacji im. Jana Kiepury pn. "Święto miasta - reportaż fotograficzny Stowarzyszenia Miłośników Fotografii z Dni Sosnowca 2016"

 Mały grant na realizację zadania publicznego Koła Sosnowieckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta pn. "Patrol streetworkera"

Oferty składane w ramach "małego grantu" w roku 2015:  

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Wspólny Dom" pn.: "Razem dla innych-Wspólnie dla siebie"

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Sportowego Byłych Piłkarzy i Sympatyków "Zagłębia" Sosnowiec - Oldboye  pn. "Zagłębiowski Turniej Świąteczno - Noworoczy Piłki Nożnej

Mały grant na realizację zadania publicznego Fundacji Nieinni pn. "Przystanek Świętego Mikołaja"

Mały grant na realizację zadania publicznego fundacji Instytut Twórczej Integracji pn.:"SI oraz Hipo, Hydro i Dogoterapia - terapie wspomagające rozwój".

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom" pn.: "Nie kupuj-adoptuj!- materiały informacyjne"

Mały grant na realizację zadadnia publicznego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "UWOLNIENIE" pn. "Wolność od uzależnień"

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych pn. "Świat z minionych lat".

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Wspólny Dom" pn. "Integracja i edukacja - sosnowieckie dni osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym".

Mały grant na realizację zadania publicznego pn."RewitalizujemyMy. Szkolenie lokalnych liderów rewitalizacji."

Mały grant na realizację zadania publicznego Sosnowieckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego "Chwytaj dzień" pn. Z wiedzą łatwiej"

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "UWOLNIENIE" pn. "Za mały by pić alkohol".

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia "Radość i Nadzieja" pn. "Bądźmy zdrowi".

Mały grant na realizację zadania publicznego Fundacji im. Św. Brata Alberta pn „Turystyka jako forma rehabilkitacji społecznej i integracji środowiskowej"

Mały grant na realizację zadania publicznego Klubu Sportowego Bowling Team Sosnowiec pn.„Przygotowanie do mistrzostw Polski i Śląska w dyscyplinie Bowling"

Mały grant na realizację zadania publicznego Koła Łowieckiego „GRZYWACZ" pn. „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym".

Mały grant na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Konkurs pn.: Miejsce Przyjazne Seniorom"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. Sosnowiecki SKANDAL na mistrzostwach Europy

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "II Mistrzostwa Polski Oldboyów drużyn  6 - osobowych"

Mały grant na realizację zadania publicznwego pn. " 25 lat Samorządności - Kwietna Mila"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. Przebudzenie szansą na lepsze życie

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast

Mały grant na realizację zadania publicznego pn.Opera komiczna w sosnowieckiej Muzie premiera "Napoju Miłosnego" Gaetano Donizettiego

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. SAM suwerenność, autonomia, model – psychoprofilaktyka w obszarze seksualności

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "II edycja warsztatów "Z odwagą startuj w przyszłość"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi - Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla dzieci i ich rodziców"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "Aktywny senior za obiektywem"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" "A to Polska właśnie"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "Finał XVIII Grand Prix Sosnowca w tenisie Stołowym o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca dla Szkól Podstawowych i Gimnazjum

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "Pierwszy Krok Pływacki 2015"

Mały grant na realizację zadania publicznego pn. "Finał XXIII Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym - memoriał Bernarda Pukieta"

Mały grant na realizacje zadania publicznego pn. "Wycieczki edukacyjno-integracyjne"

Mały grant w dziedzinie zdrowia na realizację zadania publicznego pn. "Hipo i Dogoterapia - wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych"

Mały grant w dziedzinnie kultury na realizację zadania publicznego pn. "Międzynarodowy stacjonarny plener malarski z udziałem artystów plastyków z Idar Oberstein"

Mały grant w dziedzinie polityki społecznej na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja cyklu 'Senioralia 2015' w Sosnowcu"

Mały grant w dziedzinie zdrowia - Stowarzyszenie Klub Abstynentów "PRZEBUDZENIE"

 

Co to jest i jak zdobyć "mały grant"?   

"Mały grant" to potoczna nazwa jednego z trybów zlecania relizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działającym w obszarze pożytku publicznego. Procedurę ubiegania się o mały grant reguluje art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 Art. 19a. 

 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
    1)  w Biuletynie Informacji Publicznej;
    2)  w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    3)  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
 5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
 6. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 %dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 7. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

O środki w ramach małego grantu można ubiegać się w Referacie Projektów Społecznych Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.Należy tam złożyć ofertę na obowiązującym wzorze (kliknij, aby pobrać). oferta  oraz sprawozdanie


Archiwum 

Co to jest i jak zdobyć "mały grant"?

"Mały grant" to potoczna nazwa jednego z trybów zlecania relizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działającym w obszarze pożytku publicznego. Procedurę ubiegania się o mały grant reguluje art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 Art. 19a. 

 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
    1)  w Biuletynie Informacji Publicznej;
    2)  w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    3)  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
 5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
 6. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 %dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 7. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

O środki w ramach małego grantu można ubiegać się w wydziałach merytorycznych UM w Sosnowcu, które przeznaczają środki na relizację zadań publicznych tj. w Wydziale Kultury i Sportu, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziale Edukacji, Wydziale Zdrowia oraz w Wydziale Polityki Społecznej.Do wskazanych wydziałów należy złożyć ofertę na obowiązującym wzorze (kliknij, aby pobrać).
2014

1. Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
2. Fundacja dla Młodych
3. CARITAS Diecezji Sosnowieckiej
4. Instytut Twórczej Integracji
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
6. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Sosnowcu
7. Związek Zagłębiowski

2013

1. Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła - Sosnowiec 
2. Hospicjum Sosnowieckie im. - Św. Tomasza Apostoła - Sosnowiec
3. Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Sosnowiec
4. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sosnowcu - Sosnowiec
5. Komitet Społeczny Pomocy Marcie Ledwoch - Sosnowiec
6. Fundacja dla Młodych - Sosnowiec
7. Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Sosnowiec
8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom po Urazach Rdzenia Kręgowego JUNITOS - Sosnowiec 
9. Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Sosnowiec 
10. Fundacja dla Młodych - Sosnowiec 

2012 

1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział Sosnowiec - Sosnowiec 
2. Fundacja - Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego - Katowice
3. Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych " RAZEM DO CELU" - Dąbrowa Górnicza 
4. Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Sosnowiec
5. Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Sosnowiec
6. Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Sosnowiec
7. Komitet "Dom Dziecka" - Sosnowiec


 

Gala Dobrych Inicjatyw 2016

Gala Dobrych Inicjatyw to impreza mająca na celu uhonorowanie osób, które mają świadomość i poczucie szczególnej odpowiedzialności społecznej i dążą do poprawy poziomu i jakości życia społeczności, w której żyją, propagując wśród mieszkańców Sosnowca inicjatywy mające na celu podniesienie prestiżu i rangi wolontariatu a ponadto, przyczyniają się do propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego.

Gala Dobrych Inicjatyw 2016
9 grudnia 2016
Sala Widowiskowo-Koncertowa MUZA
Sosnowiec, ul. Warszawska 2
start godz.17.00 Wstęp wolny

Wręczymy nagrody w kategoriach:

Wolontariusz Roku
Społeczny Animator Roku
Firma przyjazna społeczności lokalnej
Szkoła Dobrych Inicjatyw
Społeczna Akcja Roku

Poznaj ludzi którzy zmieniają rzeczywistość

Szkoła Dobrych Inicjatyw:
Gimnazjum nr 16. im. Marii Konopnickiej
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Społeczna Akcja Roku:
Błękitny Marsz (organizator: Gimnazjum nr 16)
Przystanek św. Mikołaja (organizator: Fundacja Nieinni)
Każdy może zostać Sw. Mikołajem (organizator: Stowarzyszenie ART EDU)
Przyjaciele Piotra Pastusiaka (organizator: osoby prywatne i instytucje)

Społeczny Animator Roku
Leokadia Bigaj (zgłoszona przez osoba prywatna)
Aleksandra Kemona (zgłoszona przez Fundacja dla Młodych)
Krzysztof Płoszaj (zgłoszony przez Radę Dzielnicy Kazimierz)
Anna Szaszkowska (zgłoszona przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec)

Wolontariusz Roku
Teresa Bogdała (zgłoszona przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek Życie)
Magda Drdzeń (zgłoszona przez Stowarzyszenie Niezależni Sosnowiec)
Agata Heyda (zgłoszona przez Gimnazjum nr 9)
Beata Jankowska (zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywni Sosnowiczanie i Fundacja dla Młodych)
Iwona Kabała (zgłoszona przez Stowarzyszenie Nadzieja na Dom)
Agnieszka Markiewicz (zgłoszona przez Stowarzyszenie Nadzieja na Dom)
Anna Tutaj (zgłoszona przez osoba prywatna i Zespół Opiekuńczo Wychowawczy nr 2)
Grupa wolontariuszy Fundacja Rób Dobro (zgłoszona przez Fundacja Rób Dobro)
Grupa wolontariuszy Gimone (zgłoszona przez UKS Orlęta)

Firma przyjazna społeczności lokalnej

Amtra Sp.z o.o. (zgłoszona przez Fundacja Nieinni)
Arcellor Mittal Poland(zgłoszona przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec i Nadzieja na Dom)
Broadway Hair Centre (zgłoszona przez Fundacja Nieinni)
Cobra System Sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundacja dla Młodych)
Palma Adrian Majcher (zgłoszona przez Fundacja Rób Dobro)
Timken Polska Sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundacja Rób Dobro)

Wydarzeniu towarzyszyć będą m.in.:

Występy artystyczne podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej przy Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Centrum", "Milowice", "Pogoń" i "Wawel" oraz osób z ich otoczenia w trakcie zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła pod kierunkiem animatora działań plastycznych Pani Katarzyny Zając.

Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego,,Razem, więcej, lepiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

gaLa 20168

 


Gala Dobrych Inicjatyw 2015

Podczas listopadowej Gali Dobrych Inicjatyw w Sali Koncertowej MUZA poznaliśmy Wolontariusza Roku 2014, którym został Pan Józef Krzynówek. Społecznym Animatorem Roku została wybrana Pani Katarzyna Kidawa-Kałka. Tytuł dla Firmy Przyjaznej Społeczności Lokalnej przypadł Fundacji im.Grzegorza Dolniaka-Sportowa Szansa. Dodatkowo przyznaliśmy wyróżnienie internautów: otrzymali je Pan Jerzy Krzynówek oraz Pan Michał Kusiak. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim nominowanym.

Ludzie którzy zmieniają rzeczywistość:

„Wolontariusz Roku":

 • Rafał Baszyński (zgłoszony przez MOPS Sosnowiec)
 • Ewa Chróścicka (zgłoszona przez osobę prywatną)
 • Krystyna Jałowiecka (zgłoszona przez Stowarzyszenie Amazonek „Życie")
 • Józef Krzynówek (zgłoszony przez Stowarzyszenie Aktywny Senior)
 • Michał Kusiak (zgłoszony przez Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia)
 • Grzegorz Mikucki (zgłoszony przez Fundacja dla Młodych)
 • Aleksander Sudara (zgłoszony przez Stowarzyszenie Ad Astra)
 • Ewelina Sypek (zgłoszona przez MOPS Sosnowiec)
 • Grupa wolontariuszy „Baczyn" (zgłoszona przez MOPS Sosnowiec)
 • Grupa wolontariuszy Nadziei na Dom (zgłoszona przez Nadzieja na Dom)

„Społeczny Animator Roku":

 • Leokadia Bigaj (zgłoszona przez MDK Kazimierz)
 • Barbara Kasza (zgłoszona przez MOPS Sosnowiec)
 • Katarzyna Kidawa-Kałka (zgłoszona przez osoba prywatna)
 • Ryszard Pawłowski (zgłoszony przez MDK Kazimierz)
 • Krzysztof Szaraniec (zgłoszona przez osoba prywatna)

„Firma przyjazna społeczności lokalnej":

 • Fundacja im. Grzegorza Dolniaka Sportowa Szansa" (zgłoszona przez WOPR Sosnowiec)
 • Studio Reklamy Wizualnej „Gama" (zgłoszona przez Instytut Twórczej Integracji)
 • Kino Helios Sosnowiec (zgłoszona przez MOPS Sosnowiec)
 • Restauracja Stacja Sosnowiec (Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia)
 • PKM Sosnowiec (Biuro Prasowe UM Sosnowiec)

Zwycięzcy otrzymali statuetki wykonane przez podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu pod opieką Anny Pałys - Zatorskiej.

Imprezę uświetnił występ muzyczny zespołu Fair Weather Friends oraz pokaz taneczny Stowarzyszenia Passionis. Galę poprowadził Michał Wasik.

Szczególnie podziękowania składamy grupie wolontariuszy MOPS Sosnowiec, którzy pomagali przygotować uroczystość.

 

Zdjęcia z Gali Dobrch Inicjatyw do obejrzenia TUTAJ.

Gala Dobrych Inicjatyw, to impreza szczególna, która ma na celu uhonorowanie osób, które na co dzień chętnie angażują się, podejmują i organizują inicjatywy mające na celu poprawę relacji i ocieplenie stosunków społecznych, mają świadomość i poczucie szczególnej odpowiedzialności społecznej, dążą do poprawy poziomu i jakości życia społeczności w której żyją, propagują wśród mieszkańców Sosnowca inicjatywy mające na celu podniesienie prestiżu i rangę wolontariatu a ponadto, przyczyniają się do propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

 


 Archiwum Gali w poprzednich latach:

Archiwum 2012

Archiwum 2013

Archiwum 2014
 

 

BAJECZNY ZAKĄTEK – Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych i NGO Dzieciom - 25.05.2014 r. - Górka Srodulska

Co podzieje się w Bajkowym Zakątku?

godz. 11.00 – 16.00:

Kącik Czytania Bajek- bajki czytać będzie Pani Elżbieta Laskiewicz–  aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu. W roku 1995 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Menedżerów Kultury w Szkole Głównej. Działaczka społeczna w Fundacji Rozwoju i Współpracy Artystów „Aplauz”

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych:
 • Warsztaty plastyczne
 • Konkurencje sportowe:
  • Brykaj z tygryskiem!
  • Pomóż Kopciuszkowi,
  • Oddaj ogon osłowi!
  • Układanie bajkowych puzzli na czas.
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Twórczości Artystycznej im. Tadeusza Gronowskiego:
 • Warsztaty – QUILLING,
 • Konkurs Malarski – „TAKI ZAMEK BYM WYBUDOWAŁ NA ŚRODULSKIEJ GÓRCE”,
 • Konkurs – KLEKSY np. „POTWÓR SPOD MOJEGO ŁÓŻKA”,
Stowarzyszenie Twórców Sztuki PASSIONIS:
 • Prowadzenie imprezy,
 • Animacje dla dzieci.
 Towarzystwo Pomocy im Sw. Brata Alberta Koło w Sosnowcu rozpoczynają o godz. 12.00
 • Przejażdżki motocyklami,
 • Podstawy pierwszej pomocy dla dzieci.
Stowarzyszenie Nadzieja na Dom:
 • Pokaz psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu, które czekają na nowy dom,
 • Lekcja edukacyjna prowadzona przez Wolontariuszkę Roku - Panią Dorotę Rybacką odnośnie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do       zwierząt,
 • Konkurs wiedzy o psach z nagrodami,
 • Pokaz psich sztuczek.
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky:
 • Canicross - bieg z psem- (tylko przy odpowiedniej temperaturze) - godzina 12.00
 • Zdjęcia z psami,
 • Zasady prawidłowego postępowania z psami,
 • Pogadanki na temat sportów z psami,
 • Zabawa w budowanie psiego zaprzęgu,
 • Prezentacja albumu z psami północy do adopcji.
W tym dniu, Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych wspiera Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, który również przygotował wiele interesujących atrakcji.

godz. 16.00 - 19.00:

„Bajkowe Wzgórze” – Kino pod chmurką: Epoka Lodowcowa 4 + Film Niespodzianka Konkurs "Przyszedł czas na bajkę w CAS"

28.05.2014r. w godz. 17.00 - 18.00 Zapraszamy do Filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych - Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościuszki 5 na konkurs "Przyszedł czas na bajkę w CAS" - czekają na Was upominki.

ZAPRASZAMY wszystkie dzieciaki!!

Szczegóły na temat całego Tygodnia Dziecka na: www.tydziendziecka.pl 


Podkategorie


RCW katowice logo

Szkolenie dla koordynatorów: zarządzanie wolontariatem

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu z zarządzania wolontariatem, które odbędzie się w dniach 7- 8 listopada 2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Kopernika 14).


Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do zarządzania wolontariuszami.

Czas i miejsce: 7- 8 listopada 2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice ul. Kopernika 14.

Więcej informacji TUTAJ

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd