SCOP


Kampania 1%
  • krok po kroku
  • wykaz OPP z terenu Sosnowca 
  • wykaz OPP Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mające siedzibę na terenie Miasta Sosnowca i działające na rzecz mieszkańców Sosnowca mogą ubiegać się o pożyczkę w celu realizacji projektów finansowych spoza budżetu Miasta Sosnowca, które podlegają refundacji po realizacji danego projektu.

Pożyczka udzielana jest na projekty przyczyniające się do rozwoju lokalnego realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, przekazywanych w formie refundacji.

Kwota udzielonej pożyczki dla jednego Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 20.000 zł. Jednocześnie kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznawanej dotacji na realizację projektu.

W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez uprawnione osoby, wystawiony na Pożyczkodawcę.

Pożyczka podlega spłacie w całości, nie podlega umorzeniu.

Do pobrania:

Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wniosek o pożyczkę

Umowa pożyczki - wzór

Weksel własny in blanco

Deklaracja wekslowa

Wnioski należy składać w Referacie Projektów Społecznych Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. 3 Maja 33, III piętro, pokój 433.

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Żaba tel. 32 296 23 68

 

 

 

 

 

Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca bądź Miasta Sosnowca mogą być objęte imprezy organizowane na jego terenie o zasięgu dzielnicowym, miejskim, lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym lub innym.

Należy pamiętać, iż przyznanie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter imprezy.

 

W celu uzyskania patronatu należy wypełnić WNIOSEK (kliknij aby pobrać)

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie co najmniej 21 dni przed planowaną imprezą:

  • pocztą na adres:

Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41 – 200 Sosnowiec

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Biuro Obsługi Interesantów, Stanowisko nr 6.

Równocześnie elektroniczną wersję wypełnionego formularza i załączników należy wysłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres: prezydent@um.sosnowiec.pl, wpisując w tytule wiadomości „patronat honorowy".

 

Uwaga!
Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej www.sosnowiec.pl/patronaty oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Miasta w widocznym miejscu – znak graficzny do pobrania ze strony internetowej www.sosnowiec.pl

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta lub Miasta Sosnowiec oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta członkostwa w Komitetach Honorowych (kliknij aby pobrać)

h

Od 2015 r. prowadzona przez Prezydenta Miasta Sosnowca ewidencja uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Referat Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5.

Wpis do ewidencji

Wpis zmian do ewidencji

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Wszczęcie procesu likwidacji

Wykreślenie z ewidencji

 

 

Wpis do ewidencji

Wpis zmian do ewidencji

Uwaga! Wniosek o zmianę w ewidencji należy złożyć w ciągu 7 dni od wystąienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Wykreślenie z ewidencji

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

Współpraca ze SCOP

Siedziba w SCOP

Wniosek

Wzór Porozumienia

Współpraca (korzystanie z sal, sprzętu) 

Wniosek

Wzór Porozumienia

Ankieta aktualizacyjna

  FORMULARZ DANYCH DLA ORGANIZACJI

 

 

Stowarzyszenia zwykłe

Rejestracja

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie zmian

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Wykreślenie

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

 

 

Uczniowskie kluby sportowe/kluby sportowe

Rejestracja

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie zmian

WNIOSEK - zmiana nazwy/adresu siedziby

WNIOSEK - zmiana władz

WNIOSEK - zmiana statutu
KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie rozpoczęcia procesu likwidacji

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zakończenie likwidacji - wykreślenie

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

 

 

 

DOKUMENTY

 SCOP

Regulamin SCOP 

 

Program Współpracy

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

 

Najem lokali

Najem lokali dla organizacji pozarządowych

Załączniki:

Wniosek - szkoły

Wniosek - MZZL

Sprawozdanie

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Formularz uwag

 

Dotacje

Zasady przyznawania dotacji w Sosnowcu

Załączniki:

Karta oceny formalnej

Oświadczenie członka Komisji

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie wolontariusza/członka organizacji

 

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego - srdpp@um.sosnowiec.pl 

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie w sprawie powołania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - kadencja: 2015-2017

Zmiana składu 

Lista przedstawicieli i ich dane kontaktowe

Protokoły z posiedzeń SRDPP


Archiwum

 

Podkategorie


RCW katowice logo

Szkolenie dla koordynatorów: zarządzanie wolontariatem

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu z zarządzania wolontariatem, które odbędzie się w dniach 7- 8 listopada 2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Kopernika 14).


Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do zarządzania wolontariuszami.

Czas i miejsce: 7- 8 listopada 2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice ul. Kopernika 14.

Więcej informacji TUTAJ

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd