Aktualności

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  oraz  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ust. 1 do 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2014 roku.”

31 stycznia 2014 r. w Centrum Aktywności Społecznej – filii SCOP odbyły się zajęcia fotograficzne w ramach akcji „Ferie bez nudy”, organizowanej przez Wolontariat MOPS Sosnowiec.

Projekt "Ferie bez nudy" skierowany był do dzieci z terenu Gminy Sosnowiec uczestniczących w programie wolontarystycznym "Bliskie spotkania z wiedzą", który trwa do grudnia 2014 r.Na projekt złożył się cykl zajęć stacjonarnych realizowanych od 28 do 31 stycznia br. w Krytej Pływalni przy ul. Żeromskiego. Dodatkowymi atrakcjami, z których mogli skorzystać uczestnicy zajęć była wycieczka autokarem do Będzina.

Można już korzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej – nowo powstałej filii SCOP, której powstanie jest odpowiedzią na aktywność mieszkańców naszego Miasta, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, ale chcą realizować swoje pomysły w Sosnowcu.

Szczegółowe informacje na temat CAS znajdziecie w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej: http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/centrum-aktywnoci-spoecznej.html

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami.
Zakładka: Wsparcie finansowe / Dotacje i Fundusze
Jeśli posiadasz wiedzę na temat ciekawego konkursu, grantu itp. napisz do nas: redakcja.scop.@um.sosnowiec.pl  

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej w dniu 25.02.2014r. w godz. 15.00 – 21.30.

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza na wernisaż wystawy prac Marka Głowackiego, który odbędzie się w najbliższy piątkowy wieczór, 14 lutego o godz. 18.00 w Galerii Ateneum przy
ul. 3 Maja 25 w Katowicach. 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd